การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

ว่าด้วยเรื่องป้ายชื่อและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙กำหนดว่า "ให้มีป้ายชื่อพื้นสีดำ ขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร ตัวอักษรสีขาว แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และชื่อตำแหน่งในการบริหารงานหรือชื่อตำแหน่งในสายงานตามที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกำหนด ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา"
ป้ายชื่อ
จึงเรียนมาเพื่อ..
ป้ายชื่อ
ภาษาราชการ
ป้ายชื่อ
ถ้อยคำสำนวน
ป้ายชื่อ
ป้ายชื่อ
งานเขียนอ้างข้อกฎหมาย ในหนังสือราชการ
ป้ายชื่อ
การลาของข้าราชการ
ป้ายชื่อ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ป้ายชื่อ
ป้ายชื่อ
ป้ายชื่อ
ป้ายชื่อ