แนวปฏิบัติการจัดาร เรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตของพนักงาน

  • เอกสาร : ดาวน์โหลด (คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤิตมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565.pdf)