ข้อมูลหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง เดิมเป็นสภาตำบลและต่อมาได้รับการยกฐานะให้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ โดยกำหนดให้หม้อน้ำลายวิจิตรซึ่งเป็นตราประจำจังหวัดนนทบุรี เป็นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง โดยมีรวงข้าวเป็นองค์ประกอบ และมีข้อมูลสภาพทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง และจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง รายละเอียดดังนี้

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง ตั้งอยู่ ๕๙/๔ หมู่ที่ ๑๐ ถนนปทุม-บางเลน ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอไทรน้อย มีพื้นที่ประมาณ ๒๒.๓ ตารางกิโลเมตรและมีพื้นที่บางส่วนอยู่ติดกับอำเภอ โดยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลไทรน้อย มีเนื้อที่ประมาณ ๑๓,๙๗๓ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตำบลราษฎร์นิยม
อำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตำบลไทรน้อย
อำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
ตำบลราษฎร์นิยม
อำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ตำบลขุนศรี
อำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

ตำบลคลองขวางอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอไทรน้อย มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น ๑๐ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านปากคลองห้าร้อย

หมู่ที่ ๒ บ้านคลองห้าร้อย

หมู่ที่ ๓ บ้านคลองขวาง

หมู่ที่ ๔ บ้านคลองขวาง

หมู่ที่ ๕ บ้านคลองขวาง

หมู่ที่ ๖ บ้านคลองขวาง

หมู่ที่ ๗ บ้านคลองขุนศรี

หมู่ที่ ๘ บ้านกระทุ่มลาย

หมู่ที่ ๙ บ้านคลองพระพิมล

หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองนาหมอน