ข้อมูลหน่วยงาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้งของตำบลคลองขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง เดิมเป็นสภาตำบลและต่อมาได้รับการยกฐานะให้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ โดยกำหนดให้หม้อน้ำลายวิจิตรซึ่งเป็นตราประจำจังหวัดนนทบุรี เป็นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง โดยมีรวงข้าวเป็นองค์ประกอบ และมีข้อมูลสภาพทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง และจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง รายละเอียดดังนี้

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง ตั้งอยู่ ๕๙/๔ หมู่ที่ ๑๐ ถนนปทุม-บางเลน ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอไทรน้อย มีพื้นที่ประมาณ ๒๒.๓ ตารางกิโลเมตรและมีพื้นที่บางส่วนอยู่ติดกับอำเภอ โดยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลไทรน้อย มีเนื้อที่ประมาณ ๑๓,๙๗๓ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน (ทำการเกษตรร้อยละ ๙๐ นอกนั้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย)

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศของพื้นที่ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เป็นแบบร้อนชื้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน เนื่องจากลักษณะพื้นที่ราบลุ่ม มีความแตกต่างของระดับพื้นดินเพียงเล็กน้อย สภาพภูมิอากาศ จึงมีลักษณะค่อนข้างสม่ำเสมอตลอดพื้นที่ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม

๑.๔ ลักษณะของดิน

สภาพของดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวเหมาะแก่การปลูกข้าว ปลูกผักและผลไม้

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านดูแลบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนในเขตตำบลคลองขวาง ดังนี้

 
หมู่ที่ ๑
ผู้ใหญ่บ้าน
นายบุญทิ้ง ต่างใจ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายพุธชง ประสิทธิชัย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายบำรุง สินธุสะอาด
 
หมู่ที่ ๒
ผู้ใหญ่บ้าน
นายนฤดล รวงผึ้ง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นางพูลศรี รักศรี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
น.ส.พรทิพย์ ภิรมย์นิ่ม
 
หมู่ที่ ๓
ผู้ใหญ่บ้าน
นายสมชาย จงกลงาม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นางวราภรณ์ ห้าวสุด
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายธีรพงศ์ อิสสระกุล
 
หมู่ที่ ๔
ผู้ใหญ่บ้าน
นายสุบิน นุชอุดม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นางสาวสรรเสริญ ฤทธิ์อยู่
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายขวัญจิต ทับน้อย
 
หมู่ที่ ๕
ผู้ใหญ่บ้าน
นายสมชาย เพ็ชรเขียว
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นางเสาวนีย์ รวยสูงเนิน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นางสมจิตร ศรีภู่ทอง
 
หมู่ที่ ๖
ผู้ใหญ่บ้าน
นางดาหวัน อินทรีเกิด
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นางลำยอง แสงรุ่ง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายสุนทร เกิดขมิ้น
 
หมู่ที่ ๗
ผู้ใหญ่บ้าน
นายธีระ สอดห่วง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นางสาวอุไรวรรณ บุญทศ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นางวนิดา นงค์นาง
 
หมู่ที่ ๘
กำนันตำบลคลองขวาง
นายสมภพ ธนะโชติ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายเอกชัย ขันที
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายอุดม บารมี
 
หมู่ที่ ๙
ผู้ใหญ่บ้าน
นายอารักษ์ แก้วประดิษฐ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นางสำราญ บุญมี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายอนุชิต ยุคลธารักษ์
 
หมู่ที่ ๑๐
ผู้ใหญ่บ้าน
นายเชาวรัตน์ สอดห่วง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
น.ส.อรนุช นามทองคำ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นางวรรณภา จักษุกัน

๒.๒ การเลือกตั้ง

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นรูปแบบการบริหารส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และเป็นรูปแบบการกระจายอำนาจให้ส่วนท้องถิ่นบริหารงานของตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวางที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขต จำนวน ๑๐ คน มีวาระในการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี

ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

 
๑. นายสำเริง คุ้มด้วง
ตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. นายเจริญ ขันที
ตำแหน่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ ๑
๓. นายเปลื้อง นุชอุดม
ตำแหน่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ ๒
๔. นายอำพร จาดบรรเทิง
ตำแหน่ง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง รวม ๑๐ คน

 
๑. นายชลอ ชุนอ่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง หมู่ที่ ๑
๒. นางบุญประเสริฐ นามแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง หมู่ที่ ๒
๓. นายสมคิด เรืองศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง หมู่ที่ ๓
๔. นางจันทร์ นุชอุดม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง หมู่ที่ ๔
๕. นายกำจัด ช้างเนียม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง หมู่ที่ ๕
๖. นายสวงศ์ แสงรุ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง หมู่ที่ ๖
๗. นายสมพงษ์ กลิ่นปราง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง หมู่ที่ ๗
๘. นายบรรทม ธนะโชติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง หมู่ที่ ๘
๙. นายจรัญ ศรีปรีเปรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง หมู่ที่ ๙
๑๐. นายสัมฤทธิ์ นามทองคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง หมู่ที่ ๑๐

ฝ่ายนิติบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

 
๑. นายสมคิด เรืองศรี
ตำแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓
 
 
ประธานสภา อบต.
๒. นางบุญประเสริฐ นามแก้ว
ตำแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
 
 
รองประธานสภา อบต.
๓. นายชลอ ชุนอ่อน
ตำแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑
 
 
เลขานุการสภา อบต.
๔. นางจันทร์ นุชอุดม
ตำแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔
๕. นายกำจัด ช้างเนียม
ตำแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕
๖. นายสวงศ์ แสงรุ่ง
ตำแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
๗. นายสมพงษ์ กลิ่นปราง
ตำแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗
๘. นายบรรทม ธนะโชติ
ตำแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘
๙. นายจรัญ ศรีปรีเปรม
ตำแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙
๑๐. นายสัมฤทธิ์ นามทองคำ
ตำแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐

๓. ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน ดังนี้

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนประชากรแบ่งออกเป็นหมู่บ้านและจำนวนครัวเรือน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร (คน) จำนวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
ชาย หญิง รวม
บ้านปากคลองห้าร้อย๕๕๘๖๐๑๑,๑๕๙๖๔๖
บ้านคลองห้าร้อย๕๑๑๕๒๘๑,๐๓๙๔๖๖
บ้านคลองขวาง๑๔๘๑๘๖๓๓๔๑๔๕
บ้านคลองขวาง๓๒๐๓๑๑๖๓๑๑๙๕
บ้านคลองขวาง๑๖๘๑๕๔๓๒๒๘๘
บ้านคลองขวาง๑๗๐๑๘๒๓๕๒๑๒๓
บ้านคลองขุนศรี ๘๘๙๕๑๘๓๑๑๙
บ้านกระทุ่มราย๔๐๐๓๗๗๗๗๗๒๓๒
บ้านคลองพระพิมล๒๒๔๒๘๖๕๑๐๔๓๖
๑๐บ้านคลองนาหมอน๒o๕๒๐๔๔๐๙๑๖๘
รวมทั้งสิ้น๒,๗๙๒๒,๙๒๔๕,๗๑๖๒,๖๑๘

ที่มา : สำนักงานทะเบียนอำเภอไทรน้อย (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎรของตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ชาย
(คิดเป็นร้อยละของประชากรทั้งหมด)
หญิง
(คิดเป็นร้อยละของประชากรทั้งหมด)
บ้านปากคลองห้าร้อย๕๕๘๖๐๑๑,๑๕๙๙.๗๖๑๐.๕๐
บ้านคลองห้าร้อย๕๑๑๕๒๘๑,๐๓๙๘.๙๔๙.๒๔
บ้านคลองขวาง๑๔๘๑๘๖๓๓๔๒.๕๙๓.๒๕
บ้านคลองขวาง๓๒๐๓๑๑๖๓๑๕.๖๐๕.๔๔
บ้านคลองขวาง๑๖๘๑๕๔๓๒๒๒.๙๔๒.๖๙
บ้านคลองขวาง๑๗๐๑๘๒๓๕๒๒.๙๗๓.๑๘
บ้านคลองขุนศรี๘๘๙๕๑๘๓๑.๕๔๑.๖๖
บ้านกระทุ่มราย๔๐๐๓๗๗๗๗๗๗.๐๐๖.๖๐
บ้านคลองพระพิมล๒๒๔๒๘๖๕๑๐๓.๙๒๕.๐๐
๑๐บ้านคลองนาหมอน๒๐๕๒๐๔๔๐๙๓.๕๙๓.๕๗
รวมทั้งสิ้น๒,๗๙๒๒,๙๒๔๒,๙๒๔๔๘.๘๕๕๑.๑๕

ที่มา : สำนักงานทะเบียนอำเภอไทรน้อย (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ตารางที่ ๓ แสดงจำนวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม
น้อยกว่า ๑ ปี๓o๓๙๖๙๕๑ ปี๔๘๔๕๙๓
๑ ปี๓๗๓๓๗o๕๒ ปี๔๘๔๒๙o
๒ ปี๕๓๔๕๙๘๕๓ ปี๓๖๔๘๘๔
๓ ปี๗๓๕๓๑๒๖๕๔ ปี๓๕๕o๘๕
๔ ปี๕๔๖๑๑๑๕๕๕ ปี๔๖๓๗๘๓
๕ ปี๕๔๕๔๑o๘๕๖ ปี๔๗๕๔๑o๑
๖ ปี๕๙๕๗๑๑๖๕๗ ปี๔o๔๖๘๖
๗ ปี๕๘๔๘๑o๖๕๘ ปี๒๘๓๔๖๒
๘ ปี๖๕๖๗๑๓๒๕๙ ปี๓๔๓๓๖๗
๙ ปี๕๓๔๖๙๙๖o ปี๒๙๓๘๖๗
๑o ปี๔o๓๔๗๔๖๑ ปี๒๓๓๓๕๖
๑๑ ปี๔๓๓๘๘๑๖๒ ปี๒๓๒o๔๓
๑๒ ปี๓๖๓o๖๖๖๓ ปี๒๑๓o๕๑
๑๓ ปี๓๘๓๕๗๓๖๔ ปี๒๑๓๘๕๙
๑๔ ปี๔o๓๖๗๖๖๕ ปี๒๑๓o๕๑
๑๕ ปี๔๗๓๔๘๑๖๖ ปี๑๙๒๙๔๘
๑๖ ปี๔๗๔๓๖๑๖๗ ปี๒๘๒๙๕๗
๑๗ ปี๓๖๓๙๗๕๖๘ ปี๒๒๑๔๓๖
๑๘ ปี๔o๒๗๖๗๖๙ ปี๒๑๒๘๔๙
๑๙ ปี๓๔๓๘๗๒๗o ปี๑๙๑๔๓๓
๒o ปี๓๓๓๖๖๙๗๑ ปี๑๙๑๙๓๘
๒๑ ปี๒๕๓๒๕๗๗๒ ปี๑๖๒๘๔๔
๒๒ ปี๓๘๓๒๗o๗๓ ปี๑๑๑๕๒๖
๒๓ ปี๓๓๓๙๗๒๗๔ ปี๑๓๒๒
๒๔ ปี๔๑๔๕๘๖๗๕ ปี๑๖๒๕
๒๕ ปี๔๕๔o๘๕๗๖ ปี๑o๑๘
๒๖ ปี๔๕๕๙๑o๔๗๗ ปี๑๓
๒๗ ปี๔๕๔๒๘๗๗๘ ปี๑๒๒๑
๒๘ ปี๔๙๔๓๙๒๗๙ ปี๑๑๑๔๒๕
๒๙ ปี๔๑๔๖๘๗๘o ปี๑o๑๗
๓o ปี๓๘๕๐๘๘๘๑ ปี๑๗๒๕
๓๑ ปี๔๕๕๐๙๕๘๒ ปี๑๔๑๘
๓๒ ปี๕๕๔๒๙๗๘๓ ปี๑๐
๓๓ ปี๔๙๖๑๑๑๐๘๔ ปี๑๔
๓๔ ปี๓๙๓๗๗๖๘๕ ปี๑๐
๓๕ ปี๕๓๖๐๗๘๘๖ ปี๑๔
๓๖ ปี๔๔๔๐๘๔๘๗ ปี
๓๗ ปี๕๗๕๐๑๐๗๘๘ ปี
๓๘ ปี๕๕๓๖๙๑๘๙ ปี
๓๙ ปี๕๑๓๗๘๘๙o ปี
๔o ปี๔๓๕๕๙๘๙๑ ปี
๔๑ ปี๓๗๔๙๘๖๙๒ ปี
๔๒ ปี๓๘๕๖๙๔๙๓ ปีo
๔๓ ปี๕๘๔๑๙๙๙๔ ปี
๔๔ ปี๕๐๔๖๙๖๙๕ ปี
๔๕ ปี๔๑๔๖๘๗๙๖ ปีo
๔๖ ปี๕๒๔๔๙๖๙๗ ปี
๔๗ ปี๔๔๓๘๘๒๙๘ ปีooo
๔๘ ปี๔๓๔๗๙๐๙๙ ปีo
๔๙ ปี๔๑๕๓๙๔๑oo ปีooo
๕o ปี๔๑๕๒๙๓มากกว่า ๑oo ปี

ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อ. ไทรน้อย (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

๔. สภาพทางสังคม

๔.๑ การศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง มีสถานศึกษาของรัฐบาลที่อยู่ในพื้นที่ จำนวน ๑ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดคลองขวาง เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองขวาง สถานศึกษาสังกัดเอกชน จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมารีย์วิทยานนทบุรี เซนต์แมรี่

ตารางที่ ๔ แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระดับการศึกษา จำนวนนักเรียน (คน) จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
อนุบาล ๑๒๓๑๗๔๐
อนุบาล ๒/๑๑๒๒๑
อนุบาล ๒/๒๑๑๒๐
อนุบาล ๓/๑๑๑๑๒๒๓
อนุบาล ๓/๒๑๑๑๒๒๓
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๑๑๒๑๑๒๓
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๒๑๔๒๓
ประถมศึกษาปีที่ ๒/๑๑๖๑๒๒๘
ประถมศึกษาปีที่ ๒/๒๑๘๑๐๒๘
ประถมศึกษาปีที่ ๓/๑๑๓๑๖๒๙
ประถมศึกษาปีที่ ๓/๒๑๙๑๐๒๙
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๑๑๕๑๓๒๘
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๒๑๘๒๗
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๑๑๓๑๒๒๕
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๒๑๕๑๐๒๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑๑๐๑๘
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๒๑๗
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๑๗๑๔๓๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒๑๑๑๐๒๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๑๔๒๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒๑๖๒๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑๑๑๑๐๒๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒๑๐๑๐๒๐
รวม๓๐๘๒๕๙๕๖๗๒๓

ที่มา : โรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ตารางที่ ๕ แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ลำดับที่ ชาย หญิง รวม
๑๔ คน ๒๐

ที่มา : กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

๔.๒ สาธารณสุข

ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (อสม.หมู่ที่ ๑-๑๐) จำนวน ๑๐ แห่ง มีสถานพยาบาล ๑ แห่ง ดังนี้

ตารางที่ ๖ แสดงจำนวนแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่ สถานพยาบาล แพทย์
(คน)
พยาบาล
(คน)
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ
(คน)
รวม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดคลองขวาง -
รวม -

ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดคลองขวาง ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๔.๓ อาชญากรรม

- ไม่มี

๔.๔ ยาเสพติด

- ไม่มี

๔.๕ การสังคมสงเคราะห์

ตารางที่ ๗ แสดงจำนวนผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แยกตามช่วงอายุ (ปี) จำนวนผู้ได้รับเบี้ย
ยังชีพ (คน)
จำนวนเงินที่ได้รับ
(บาท)
รวม/ปี (บาท)
๖๐ – ๖๙๔๔๘๖๐๐๓,๒๒๕,๖๐๐
๗๐ – ๗๙๒๓๒๗๐๐๑,๙๔๘,๘๐๐
๘๐ – ๘๙๑๐๔๘๐๐๙๙๘,๔๐๐
๙๐ ปีขึ้นไป๑๓๑,๐๐๐๑๕๖,๐๐๐
รวม๗๙๗๓,๑๐๐๖,๓๒๘,๘๐๐

ผู้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ๑๐๖ คน ๆ ละ ๘๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๑๖,๖๐๐ บาท

เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ ๑๐ คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

๔.๖ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ป้อมตำรวจชุมชน จำนวน ๑ แห่ง

มวลชนจัดตั้ง ประกอบด้วย

อปพร. จำนวน ๑๐๙ คน แยกเป็น

ชาย จำนวน ๘๕ คน

หญิง จำนวน ๒๔ คน

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือนระดับหมู่บ้าน (จปฐ.) ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ตารางที่ ๘ แสดงผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือนระดับหมู่บ้าน จปฐ. ตำบลคลองขวาง

ตัวชี้วัดที่ หัวข้อ จำนวนที่
สำรวจทั้งหมด
(คน)
ไม่ผ่าน
เกณฑ์จำนวน
(คน)
๑.เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๒,๕oo กรัม๒๑-
๒.เด็กแรกเกิดถึง ๑๒ ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค๒,๔๓๓-
๓.เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย ๖ เดือนแรกติดต่อกัน๑๒-
๔.ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน๑๒,๖๕๔-
๕.ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม๑๒,๖๕๔-
๖.คนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่อโรค๒๑,๕๑๒๑๘
๗.คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน ๆ ละ ๓o นาที๓๐,๙๓๕๓๒
๘.ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร๑๒,๖๕๔-
๙.ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ ๕ ลิตรต่อวัน๑๒,๖๕๔-
๑o.ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ ๔๕ ลิตรต่อวัน๑๒,๖๕๔-
๑๑.ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนระเบียบเรียบร้อย สะอาดและถูกสุขลักษณะ๑๒,๖๕๔๓๑
๑๒.ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ๑๒,๖๕๔๕๘
๑๓.ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี๑๒,๖๕๔-
๑๔.ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน๑๒,๖๕๔
๑๕.ครอบครัวมีความอบอุ่น๑๒,๖๕๔-
๑๖.เด็กอายุ ๓ – ๕ ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูตามความพร้อมก่อนวัยเรียน๕๒๔-
๑๗.เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี๒,๓๒๖
๑๘.เด็กที่จบชั้น ม.๓ ได้เรียนต่อชั้น ม.๔ หรือเทียบเท่า๕๖-
๑๙.คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ที่ยังไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทำ ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ๑๐๖-
๒o.คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทยได้ และคิดเลขอย่างง่ายได้๒๑,๗๑๒
๒๑.คนอายุ ๖o ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้๖,๘๕๓๕๕
๒๒.รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี๑๒,๖๕๔
๒๓.ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน๑๒,๖๕๔๑,๐๕๐
๒๔.คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราว)๓๑,๕๘๔๖๔๔
๒๕.คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่๓๑,๕๘๔๖๙๖
๒๖.คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง๓๐,๙๓๕-
๒๗คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน๖,๘๙๕-
๒๘.ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากคนในครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน๒๓๐-
๒๙.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากคนในครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน๙๒๓-
๓๐.คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น๑๒,๖๕๔-

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทรน้อย ข้อมูล ณ ปี ๒๕๖๒

๕. ระบบบริการพื้นฐาน

๕.๑ การคมนาคมขนส่ง

เส้นทางติดต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบลคลองขวาง

มีถนน คสล.จำนวน ๑๕ สาย ประกอบด้วย

๑. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอยู่ฉัตร หมู่ที่ ๑

๒. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมฝั่งชล หมู่ที่ ๑

๓. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหมอน – ศาลเจ้าแม่ทองคำ หมู่ที่ ๙

๔. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยก นบ ๒๐๐๔ – บ้านคลองขวาง หมู่ที่ ๒,๓

๕. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงสีสหกรณ์ หมู่ที่ ๑,๒

๖. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงปุ๋ย หมู่ที่ ๓,๔

๗. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลากค้อน – ไทรน้อย หมู่ที่ ๖

๘ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตาคล้าย หมู่ที่ ๖

๙. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองขวาง – ราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๔,๕,๖

๑๐. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก นบ ๒๐๐๔ – คลองขุนศรี หมู่ที่ ๗,๘

๑๑. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหมอน หมู่ที่ ๘

๑๒. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้าแม่ทองคำ หมู่ที่ ๙

๑๓. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสมเดชอุทิศ หมู่ที่ ๙

๑๔. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหมอน ๖ หลัง หมู่ที่ ๓,๑๐

๑๕. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดคลองขวาง หมู่ที่ ๖

ถนนลาดยางจำนวน ๑ สาย ประกอบด้วย

๑. ถนนลาดยางซอยสวนผัก หมู่ที่ ๘

๒. ถนนลาดยางสายซอยรักนาม หมู่ที่ ๘

ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตจำนวน ๑ สาย ประกอบด้วย

๑. ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายโรงเรียน – บ้านคลองขวาง หมู่ที่ ๖

๕.๒ การไฟฟ้า

ไฟฟ้าเข้าถึงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง ทุกครัวเรือน

๕.๓ การประปา

ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง มีน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยใช้ทุกครัวเรือน

๕.๔ โทรศัพท์

การสื่อสารทางโทรศัพท์ทั่วถึงทุกครัวเรือน

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ตำบลคลองขวางใช้บริการฝากส่งไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทรน้อย

๖. ระบบเศรษฐกิจ

สถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคลองขวาง ประกอบด้วย

ร้านอาหาร จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่

๑. ครัวคลองขวาง

๒. ครัวผู้ใหญ่

๓. ครัวร้อยเก้า

๔. ครัวผู้ใหญ่ชาย

ปั้มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

๑. ห้างหุ้นส่วน ดาวเดี่ยว

๒. บริษัท โชติพัฒนาปิโตรเลี่ยม จำกัด

๓. บริษัท ไพฑูรย์ ปิโตเลียม จำกัด

๔. บริษัท โชติพัฒนาการ จำกัด

โรงสี จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ บจก.โรงสีไฟแสงไพฑูรย์ (๒๐๐๒) จำกัด

โรงงาน จำนวน ๒๕ แห่ง ได้แก่

๑. บริษัท วี เอส โอ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

๒. บริษัท เจเนอรัลเรคคอร์ดอินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี้ จำกัด

๓. บริษัท เค.ซี.พี.มาสเตอร์ไทย จำกัด

๔. บริษัท ดีเทคโนเท็กซ์ จำกัด

๕. บริษัท พลายเวิลด์ จำกัด

๖. บริษัท นิปปอนฮูมคอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด

๗. บริษัท STD เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

๘. บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด

๙. บริษัท วี วี เอ็น เพาเดอร์ โค้ทติ้ง จำกัด

๑๐. บริษัท เอส เอ็น ซี เซ็นเตอร์ จำกัด

๑๑. บริษัท เอเอจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

๑๒. บริษัท ออร์เรนจ์เฟอร์นิเทค

๑๓. บริษัท เทพากร บราเธอร์ จำกัด

๑๔. ห้างหุ้นส่วน กำพลคอนกรีต

๑๕. ห้างหุ้นส่วน สินศักดิ์ดาการเกษตร

๑๖. ห้างหุ้นส่วน พัฒนากลการ

๑๗. บริษัท สยามนวกรรม จำกัด

๑๘. บริษัท โยธิน อีซี โซลูชั่น จำกัด

๑๙. บริษัท เอสพี ซัพพอร์ด จำกัด

๒๐. บริษัท เฮ็กซ์ ซอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

๒๑. บริษัท ซีฟาสส์เทค จำกัด

๒๒. บริษัท ดับเบิ้ลยู.เอ็น.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

๒๓. บริษัท ซุปเปอร์เพฟ จำกัด

๒๔. ห้างหุ้นส่วน เปเปอร์ ก๊อปปี้ แอนด์ ดิจิตอล เน็ทเวิร์ค

๒๕. บริษัท มหานคร ออโตโมบิล จำกัด

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๗.๑ การนับถือศาสนา

ประชาชนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดที่อยู่ในพื้นที่ จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ วัดคลองขวาง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ มีจำนวนพระภิกษุ ๑๑ รูป จำนวนสามเณร ๗ รูป และมีศาลเจ้า จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๙

๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี

ตำบลคลองขวาง มีการจัดงานประเพณีและงานประจำปีเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของตำบลคลองขวางให้คงอยู่สืบไปหลายโครงการ ประกอบด้วย

โครงการสืบสานประเพณีแห่เต่า

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ประชาชนชาวตำบลคลองขวาง มีภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยจัดทำบายศรีด้วยใบตองเพื่อใช้ในงานพิธีต่างๆ

๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ตำบลคลองขวาง ยังไม่มีสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ

๘.๑ น้ำ

ตำบลคลองขวาง มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่

คลองขุนศรี

คลองลากค้อน – ไทรน้อย

คลองขวาง

คลองนาหมอน

คลองนาหมอนใหม่

คลองพระพิมลราชา

คลองนาหมอน – ขุนศรี

คลองตาคล้าย

๘.๒ ป่าไม้

พื้นที่ตำบลคลองขวาง ไม่มีป่าไม้

๘.๓ ภูเขา

พื้นที่ตำบลคลองขวาง ไม่มีภูเขา

๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

พื้นที่ตำบลคลองขวาง มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ประชาชนอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติทำการเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ปลูกผัก และผลไม้ต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อการอุปโภคได้อีกด้วย

๙. อื่นๆ

ทรัพย์สินและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ

 
รถยนต์สวนกลาง ๔ ประตู
จำนวน
คัน
รถยนต์นั่งส่วนกลาง (๗ ที่นั่ง)
จำนวน
คัน
รถยนต์ตรวจการณ์
จำนวน
คัน
รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
จำนวน
คัน
รถบรรทุกขยะ
จำนวน
คัน
รถกระเช้า
จำนวน
คัน
รถดับเพลิง
จำนวน
คัน
รถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย
จำนวน
คัน
รถกู้ชีพฉุกเฉิน
จำนวน
คัน