ข้อมูลหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การท่องเที่ยวเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น