สำนักปลัด

โครงสร้างสำนักปลัด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวช่อแก้ว กุดโอภาส

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าสำนักปลัด

นายธีระ ปานปิ่น

หัวหน้าสำนักปลัด
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวสมหมาย อยู่ภิรมย์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นิติกร ชำนาญการ

นางกานต์รวี นามชุ่ม

นิติกร ชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางอุไรวรรณ นาคทรัพย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางสาวธรรณภรณ์ คุ้มด้วง

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาววิชชุดา มังสั้น

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

นายศักรินทร์ ทรัพย์ประเสริฐ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายนิรันด์ โตสิงห์

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ

นายสมชาติ คล้ายอินท์

พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ

นางสาวมยุรา สาคร

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

ว่าง

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยนักป้องกันฯ

ว่าง

ผู้ช่วยนักป้องกันฯ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายราชัญ สุวรรณรังษี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนง.ขับรถยนต์

นายอนุพล จาดบรรเจิด

พนง.ขับรถยนต์
พนง.ขับเครื่องจักรกลฯ

นายสันติ ฤทธิ์อยู่

พนง.ขับเครื่องจักรกลฯ
พนง.ขับเครื่องจักรกลฯ

นายอรรถพล แสงแป้น

พนง.ขับเครื่องจักรกลฯ
พนง.ขับเครื่องจักรกลฯ

ว่าง

พนง.ขับเครื่องจักรกลฯ
พนง.ขับเครื่องจักรกลฯ

ว่าง

พนง.ขับเครื่องจักรกลฯ
พนง.ขับรถยนต์

ว่าง

พนง.ขับรถยนต์
พนง.ขับรถยนต์

ว่าง

พนง.ขับรถยนต์
พนง.ดับเพลิง

นายขุนแผน ผินกลับ

พนง.ดับเพลิง
พนง.ดับเพลิง

นายนันทพล ฤทธิ์อยู่

พนง.ดับเพลิง
พนง.ดับเพลิง

นายอนุรักษ์ บุญรอด

พนง.ดับเพลิง
พนง.ดับเพลิง

ว่าง

พนง.ดับเพลิง
นักการ

นายพัว น้อยจ้อย

นักการ
นักการ

นางณัฐนนท์ แสนศรีจันทร์

นักการ
คนงาน

นายพีระพงศ์ โพธิ์กลิ่น

คนงาน
คนงาน

นายมานัต โพธิ์ศรี

คนงาน
คนงาน

นายพนม โป๊พัว

คนงาน
คนงาน

นายไพศาล สุรินทร์

คนงาน
คนงาน

นายศิริ โป๊ะผัว

คนงาน
คนงาน

ว่าง

คนงาน
คนงาน

ว่าง

คนงาน