กองคลัง

โครงสร้างกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเสาวณีย์ ครูหงษ์สา

ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

นางสาวชลธิชา ปราบสูงเนิน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
จพง.การเงินและบัญชี

นางสุกัญญา มัณยานนท์

จพง.การเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ

ว่าง

เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ว่าง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้

ว่าง

ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วย จพง.พัสดุ

นางมณีรัตน์ กลั่นจันทร์

ผู้ช่วย จพง.พัสดุ
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ

นางสาวชนิสรา เอี่มอุ่น

ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
พนง.ขับรถยนต์

ว่าง

พนง.ขับรถยนต์