กองช่าง

โครงสร้างกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายนพดล ชูแสง

ผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
วิศวกรโยธา

ว่าง

วิศวกรโยธา
นายช่างโยธา

ว่าง

นายช่างโยธา
นายช่างโยธา

ว่าง

นายช่างโยธา
นายช่างเครื่องกล

ว่าง

นายช่างเครื่องกล
นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน

นายอนุสรณ์ แซ่จัน

นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวดุลยาพร คุณารักษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ว่าง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ว่าง

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุวิมล ทองคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์

นายทรงพล จักรกระนอง

พนักงานขับรถยนต์