กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายธีระ ปานปิ่น

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา
นักวิชาการศึกษา

นางสาววันวิสา ญาติทอง

นักวิชาการศึกษา
เจ้าพักงานธุรการ

นางสาวสุจารี แสนคำ

เจ้าพักงานธุรการ
ครู

นางดาณุรัตณ์ นามนิล

ครู
ครู

นางสาวชณัฐศิกานต์ เนื่องวัฒนา

ครู
ผช.นวก.การศึกษา

นางสาวพลอย ฝ่ายสีเพชร

ผช.นวก.การศึกษา
ผช.นวก.ศึกษา

นายนัฐตพงษ์ ขำขยัน

ผช.นวก.ศึกษา
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุภาพร แสงรุ่ง

ผู้ช่วยครู
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนิศารัตน์ แสมศรี

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสุราพร แจ่มผาสุข

ผู้ดูแลเด็ก
คนงาน

ว่าง

คนงาน