กองสวัสดิการสังคม

โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายธนเสฏฐ์ วิวัฒน์ชยะกุล

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวชลนิสา ถนอมเงิน

นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายรัฐธีร์ นาคศรีชุ่มศักดิ์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวคัทลียา ทรงเดช

เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิริพร ห้าวสุด

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายอัครเดช ครูหงษ์สา

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ

นางสาวปวีณา เลี้ยงรักษา

ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน

นางสาวนิลาวัลย์ ทองราช

ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน