กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายธนเสฏฐ์ วิวัฒน์ชยะกุล

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวประภัสสร ภิรมย์ครุธ

นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข

ว่าง

นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานธุรการ

นายรณชิต ตั้งพรประเสริฐ

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ว่าง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นายธนาเดช ชินสะอาด

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์

นายอุทิศ เจริญสุข

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

ว่าง

พนักงานขับรถยนต์
คนงาน

นายบุญช่วย กลิ่นกลัด

คนงาน
คนงาน

นายเผชิญ อกอุ่น

คนงาน
คนงาน

นายมนัส ขาวละเอียด

คนงาน
คนงาน

นายสมภพ พุฒลา

คนงาน
คนงาน

ว่าง

คนงาน
คนงาน

นายราชศักดิ์ ศรีเทียมวงศ์

คนงาน