หัวหน้าส่วนราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

นางสาวช่อแก้ว กุดโอภาส

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง
หัวหน้าสำนักปลัด

นายธีระ ปานปิ่น

หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเสาวณีย์ ครูหงษ์สา

ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายนพดล ชูแสง

ผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒธรรม

นายธีระ ปานปิ่น

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายธนเสฏฐ์ วิวัฒน์ชยะกุล

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายธนเสฏฐ์ วิวัฒน์ชยะกุล

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม