สมาชิกสภา

ประธานสภา อบต.คลองขวาง

นายสมคิด เรืองศรี

ประธานสภา อบต.คลองขวาง
รองประธานสภา อบต.คลองขวาง

นางบุญประเสริฐ นามแก้ว

รองประธานสภา อบต.คลองขวาง
เลขานุการสภา อบต.คลองขวาง

นายชลอ ชุนอ่อน

เลขานุการสภา อบต.คลองขวาง
สมาชิกสภา อบต.คลองขวาง หมู่ ๔

นางจันทร์ นุชอุดม

สมาชิกสภา อบต.คลองขวาง หมู่ ๔
สมาชิกสภา อบต.คลองขวาง หมู่ ๕

นายกำจัด ช้างเนียม

สมาชิกสภา อบต.คลองขวาง หมู่ ๕
สมาชิกสภา อบต.คลองขวาง หมู่ ๖

นายสวงค์ แสงรุ่ง

สมาชิกสภา อบต.คลองขวาง หมู่ ๖
สมาชิกสภา อบต.คลองขวาง หมู่ ๗

นายสมพงษ์ กลิ่นปราง

สมาชิกสภา อบต.คลองขวาง หมู่ ๗
สมาชิกสภา อบต.คลองขวาง หมู่ ๘

นายบรรทม ธนะโชติ

สมาชิกสภา อบต.คลองขวาง หมู่ ๘
สมาชิกสภา อบต.คลองขวาง หมู่ ๙

นายจรัญ ศรีปรีเปรม

สมาชิกสภา อบต.คลองขวาง หมู่ ๙
สมาชิกสภา อบต.คลองขวาง หมู่ ๑๐

นายสัมฤทธิ์ นามทองคำ

สมาชิกสภา อบต.คลองขวาง หมู่ ๑๐