แกลเลอรี่ กิจกรรม

การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขี้แจงการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy

28 เมษายน 2566

6 รูปภาพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง นายสำเริง คุ้มด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง ได้ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเพื่อแจ้งให้คณะผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบาย "งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

slot dana