ข่าวประกาศงานกิจการสภา

12 มีนาคม 2567

New

ประกาศ เรื่อง มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

รายละเอียด

15 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2568

รายละเอียด

7 กุมภาพันธ์ 2567

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567

รายละเอียด

12 มกราคม 2567

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567

รายละเอียด

2 ธันวาคม 2566

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียด

30 สิงหาคม 2566

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 2

รายละเอียด

8 สิงหาคม 2566

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

รายละเอียด

20 กรกฎาคม 2566

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

รายละเอียด

10 เมษายน 2566

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

รายละเอียด

1 มีนาคม 2566

ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง พ.ศ. 2566

รายละเอียด

22 กุมภาพันธ์ 2566

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวางว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

รายละเอียด

17 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567

รายละเอียด

30 มกราคม 2566

ประกาศ นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

รายละเอียด

20 มกราคม 2566

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียด

14 กันยายน 2565

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง เรื่อง กำหนดวันนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

รายละเอียด

14 กันยายน 2565

ประกาศอำเภอไทรน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

รายละเอียด

11 สิงหาคม 2565

ประกาศนัดประชุมสภา สมัยมาสัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

รายละเอียด

11 สิงหาคม 2565

ประกาศมติรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

รายละเอียด

2 สิงหาคม 2565

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

รายละเอียด

2 สิงหาคม 2565

ประกาศนัดประชุมสภา สมัยมาสัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

รายละเอียด

2 สิงหาคม 2565

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

รายละเอียด

2 สิงหาคม 2565

ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

รายละเอียด

2 สิงหาคม 2565

ประกาศมติรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

รายละเอียด

2 สิงหาคม 2565

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

รายละเอียด

2 สิงหาคม 2565

ประกาศมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

รายละเอียด

2 สิงหาคม 2565

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

รายละเอียด

2 สิงหาคม 2565

กำหนดสมัยการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2565

รายละเอียด