แบบฟอร์มกองช่าง

27 มกราคม 2565

New

แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

รายละเอียด

27 มกราคม 2565

New

แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

รายละเอียด

27 มกราคม 2565

New

แบบใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้

รายละเอียด

27 มกราคม 2565

New

แบบใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารสำหรับการเคลื้อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอื่น

รายละเอียด