แผนพัฒนาท้องถิ่น

5 กุมภาพันธ์ 2567

New

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (แก้ไขครั้งที่ ๑.๒๕๖๗) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

17 มกราคม 2567

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๔.๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

13 ธันวาคม 2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑.๒๕๖๖) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑.๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

13 ธันวาคม 2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓.๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

26 เมษายน 2566

ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

11 เมษายน 2566

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

11 เมษายน 2566

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) (แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

3 มีนาคม 2566

ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

21 กุมภาพันธ์ 2566

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

- ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

21 กุมภาพันธ์ 2566

- ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

9 ธันวาคม 2565

ประกาศ เรื่อง ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (แก้ไขครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๕)

รายละเอียด

23 พฤศจิกายน 2565

- แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

- ประกาศ เรื่อง ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

28 มิถุนายน 2565

- ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

12 มีนาคม 2564

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4)

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)

5 กรกฎาคม 2563

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)