รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

6 ธันวาคม 2565

New

รายงานผลการให้คะแนนติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ แระจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียด

2 พฤศจิกายน 2565

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด
slot dana