แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

6 ตุลาคม 2566

New

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียด

6 ตุลาคม 2566

New

รายงานการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียด

28 กันยายน 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายละเอียด

28 กันยายน 2566

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียด

17 สิงหาคม 2566

- คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

30 มกราคม 2566

- แผนบริหารการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ประกาศ นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๖

27 เมษายน 2565

แผนบริหารการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด

26 เมษายน 2564

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด