รายงานผลการปฏิบัติงาน

11 เมษายน 2567

New

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององคืการบริหารส่วนตำบลคลองขวาง พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

รายละเอียด

29 มิถุนายน 2566

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

รายละเอียด

26 เมษายน 2566

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

รายละเอียด

26 เมษายน 2566

ข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน

รายละเอียด

28 มีนาคม 2566

ราายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด

31 มกราคม 2566

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

รายละเอียด