สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)

28 เมษายน 2566

New

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมีนาคม 2565

รายละเอียด

28 เมษายน 2566

New

ตาราง (จัดจ้าง)

รายละเอียด

28 เมษายน 2566

New

ตาราง (จัดซื้อ)

รายละเอียด

15 กรกฎาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียด