มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

29 สิงหาคม 2566

New

สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียด

28 เมษายน 2566

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

รายละเอียด

21 มีนาคม 2566

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐล (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด

28 เมษายน 2565

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต . คลองขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด

27 เมษายน 2565

แบบรายงานการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด