ข้อมูลหน่วยงาน

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคเกษตรกรรม

รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมสรรพสาธารณูปโภค

สร้างเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนอยู่ดีมีสุข