มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

28 มิถุนายน 2566

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตNew

- รายงานการเก็บป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

- ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

- มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ