แผนป้องกันปราบปรามทุจริต

6 กรกฎาคม 2566

New

หัวข้อ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง( พ.ศ. 2566 - 2570)

รายละเอียด

15 มิถุนายน 2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2566 -2570

รายละเอียด

7 เมษายน 2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566

รายละเอียด

22 เมษายน 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

รายละเอียด

22 เมษายน 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

รายละเอียด

22 เมษายน 2564

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

รายละเอียด

22 เมษายน 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน

รายละเอียด

22 เมษายน 2564

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน

รายละเอียด

26 สิงหาคม 2563

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

รายละเอียด

12 กรกฎาคม 2563

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด

12 กรกฎาคม 2563

ประกาศเจตจำนง

รายละเอียด