กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อระเบียบต่างๆ

 

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พ.ศ.2544.pdf

 

ระเบียบว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินรักษา2547ถึง2558.pdf

 

ระเบียบว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน-พ.ศ.๒๕๖๑.pdf

 

ระเบียบว่าด้วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๕.pdf

 

ระเบียบว่าด้วยการรับ เบิก ฝาก เก็บรักษา เงินและการตรวจเงินขององค์กร(ฉบับที่-๔)พ.ศ.๒๕๖๑.pdf

 

ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่น.pdf

 

ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่-๑๗)พ.ศ.๒๕๖๒.pdf

 

ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ_พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf

 

ระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2548.pdf

 

ระเบียบ-อปพร.-2565(ฉบับที่2).pdf

 

ระเบียบว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2546.pdf

 

ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงาน(ฉบับที่-๒)พ.ศ.๒๕๖๑.pdf

 

ระเบียบว่าด้วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรและเบิกค่าใช้จ่าย-พ.ศ.๒๕๖๒.pdf

 

ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม(ฉบับที่-๒)พ.ศ.๒๕๖๑.pdf
พระราชบัญญัติต่างๆ

 

พระราชบัญญัติสาธารณสุข_พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf

 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พ.ศ.2539.pdf

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน_พ.ศ.2534.pdf

 

พระราชบัญญัติภาษีป้าย_พ.ศ.2510และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf

 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง_พ.ศ.-2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf

 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง_พ.ศ.2539.pdf

 

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2560.pdf

 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2542.pdf

 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ_พ.ศ.2540.pdf

 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน_พ.ศ.2475และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf

 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร_พ.ศ.-2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf

 

พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล_พ.ศ.2542.pdf