ประมวลจริยธรรม

22 กุมภาพันธ์ 2567

New

คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายละเอียด

7 กุมภาพันธ์ 2567

DO’S & DON’T

รายละเอียด

6 กุมภาพันธ์ 2567

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

รายละเอียด

6 กุมภาพันธ์ 2567

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

รายละเอียด

6 กุมภาพันธ์ 2567

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

รายละเอียด