ข้อบัญญัติ

28 เมษายน 2565

New

ข้อบัญญัติฯ เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๓

รายละเอียด

28 เมษายน 2565

New

ข้อบัญญัติฯ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

รายละเอียด

28 เมษายน 2565

New

ข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียด

28 เมษายน 2565

New

ข้อบัญญัติฯ เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคลองขวาง อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕

รายละเอียด

28 เมษายน 2565

New

ข้อบัญญัติฯ เรื่อง เกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๓

รายละเอียด

28 เมษายน 2565

New

ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๓

รายละเอียด

28 เมษายน 2565

New

ข้อบัญญัติฯ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓

รายละเอียด