งานการบริหารทรัพยากรบุคคล

22 มีนาคม 2566

New

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายละเอียด

22 มีนาคม 2566

New

เรื่อง การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2565

รายละเอียด

22 มีนาคม 2566

New

เรื่อง รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี รอบ6เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

รายละเอียด

22 มีนาคม 2566

- เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี ๒๕๖๖New

- ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

29 เมษายน 2565

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

รายละเอียด

29 เมษายน 2565

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปี 2565

รายละเอียด

29 เมษายน 2565

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำล

รายละเอียด

29 เมษายน 2565

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ปี 2565

รายละเอียด

29 เมษายน 2565

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี 2565

รายละเอียด

28 เมษายน 2565

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด

15 กรกฎาคม 2563

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

รายละเอียด

15 กรกฎาคม 2563

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด

15 กรกฎาคม 2563

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด
slot dana