ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุข

17 มกราคม 2566

New

แผนปฎิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-30 มกราคม 2566

รายละเอียด

8 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

26 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด