ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

6 มิถุนายน 2566

New

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ

รายละเอียด

23 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียด

23 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด