คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

26 เมษายน 2566

New

คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียด

7 มีนาคม 2566

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

รายละเอียด

22 กุมภาพันธ์ 2566

คู่มือการออกคำสั่งตั้งกรรมการสอบวินัย

รายละเอียด

24 มกราคม 2566

คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย

รายละเอียด

30 มีนาคม 2564

คู่มือการลาของพนักงานส่วนตำบล

รายละเอียด

12 กรกฎาคม 2563

คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต

รายละเอียด

12 กรกฎาคม 2563

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียด
slot dana