ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

29 สิงหาคม 2566

New

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี ย้ายที่ทำการแห่งใหม่

รายละเอียด

12 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด

4 กรกฎาคม 2566

เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2566(ครั้งที่2)

รายละเอียด

28 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

รายละเอียด

28 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ของศูนย์ “Call Center 1200”

รายละเอียด

23 มิถุนายน 2566

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

รายละเอียด

23 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์ แผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก (เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม) ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

รายละเอียด

19 มิถุนายน 2566

เรื่อง ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

รายละเอียด

13 มิถุนายน 2566

เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

รายละเอียด

31 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

25 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาแล้วเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

11 พฤษภาคม 2566

เรื่อง พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบการประเมิน ครั้งที่๑ (วันที่๑ตุลาคม ๒๕๖๕ถึง วันที่๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายละเอียด

8 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

รายละเอียด

3 พฤษภาคม 2566

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียด

28 เมษายน 2566

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียด

28 เมษายน 2566

เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีว่างเดิม (ปลดล็อค)

รายละเอียด

27 เมษายน 2566

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

27 เมษายน 2566

ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift policy)

รายละเอียด

26 เมษายน 2566

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียด

26 เมษายน 2566

ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖)

รายละเอียด

26 เมษายน 2566

ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖)

รายละเอียด

26 เมษายน 2566

ประกาศ ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

10 เมษายน 2566

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

รายละเอียด

7 เมษายน 2566

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองขวาง ประจำปีการศึกษา (ครั้งที่1)

รายละเอียด

23 มีนาคม 2566

โครงการวิจัยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูที่ 7 ถึง หมู่ที่10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(E-bidding) จำนวน1 โครงการ

รายละเอียด

16 มีนาคม 2566

รายงานผลการตรวจสอบรายงานงบการเงินของสำนักงานตรวจแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุด 30กันยายน 2565

รายละเอียด

13 มีนาคม 2566

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

3 มีนาคม 2566

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

13 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียด

8 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองขวาง ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียด

6 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่องประกาศให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

รายละเอียด

30 มกราคม 2566

ประกาศ นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

รายละเอียด

30 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

รายละเอียด

23 มกราคม 2566

ประกาศเรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากทดทองปฏิบัติราชการ

รายละเอียด

20 มกราคม 2566

ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

รายละเอียด

19 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์​โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

รายละเอียด

12 มกราคม 2566

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2566

รายละเอียด

12 มกราคม 2566

รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

รายละเอียด

3 มกราคม 2566

รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

รายละเอียด

15 ธันวาคม 2565

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2566

รายละเอียด

6 ธันวาคม 2565

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการให้คะแนนติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ แระจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียด

25 พฤศจิกายน 2565

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี

รายละเอียด

2 พฤศจิกายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด

25 ตุลาคม 2565

ประกาศ การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เกณฑ์การรับสมัครหนูน้อยนพมาศ)

รายละเอียด

15 กันยายน 2565

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2)

รายละเอียด

6 กันยายน 2565

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียด

2 กันยายน 2565

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

รายละเอียด

31 สิงหาคม 2565

การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายละเอียด

30 สิงหาคม 2565

รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

รายละเอียด

29 สิงหาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

22 สิงหาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

8 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

1 สิงหาคม 2565

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง

รายละเอียด

1 สิงหาคม 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

25 กรกฎาคม 2565

ในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

รายละเอียด

1 กรกฎาคม 2565

ประกาศผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

30 มิถุนายน 2565

ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

รายละเอียด

26 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

21 มิถุนายน 2565

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายกับการโฆษณาบนทางสาธารณะ

รายละเอียด

20 มิถุนายน 2565

คู่มือการปฏิบัติตัวสำหรับหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอดและเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

รายละเอียด

20 มิถุนายน 2565

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

รายละเอียด

20 มิถุนายน 2565

การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

12 พฤษภาคม 2565

เรื่องแผ่นพับ ภาวะ MIS-C (มิสซี)ในเด็ก ภาวะที่เกิดขึ้นตามหลังการติดเชื้อ COVID-19

รายละเอียด

28 เมษายน 2565

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด

22 เมษายน 2565

ประกาศเรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

รายละเอียด

22 เมษายน 2565

ประกาศเรื่อง นโยบายการงดรับและให้ของขวัญ (No Gift Policy)

รายละเอียด

23 มีนาคม 2565

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565

รายละเอียด

15 มีนาคม 2565

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

10 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

รายละเอียด

10 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565

รายละเอียด

22 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565

รายละเอียด

6 ตุลาคม 2564

ชราสุขด้วย 11 อ. /แผ่นพับสิทธิและหน้าที่ของสตรี

รายละเอียด

6 ตุลาคม 2564

แผ่นพับวิสาหกิจชุมชน

รายละเอียด

6 ตุลาคม 2564

แผ่นพับการดูแลลูกโควิด-19

รายละเอียด

22 กันยายน 2564

การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียด

7 พฤษภาคม 2564

แผ่นพับภาวะป่วยสมองเสื่อม

รายละเอียด

26 เมษายน 2564

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

รายละเอียด

23 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

22 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด

22 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด

11 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

4 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564

รายละเอียด

28 มกราคม 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียด

28 มกราคม 2564

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

รายละเอียด

27 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

27 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

รายละเอียด

23 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

4 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียด

1 กันยายน 2563

ประกาศขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563

รายละเอียด

8 กรกฎาคม 2563

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เสริมสร้างคุณธรรมและในความโปร่งใสในการบริหารงาน

รายละเอียด

27 พฤษภาคม 2563

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

20 พฤษภาคม 2563

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

รายละเอียด

20 พฤษภาคม 2563

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่าง

รายละเอียด

20 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

5 พฤษภาคม 2563

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายละเอียด

5 พฤษภาคม 2563

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

รายละเอียด

5 พฤษภาคม 2563

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รายละเอียด

29 เมษายน 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียด

26 ธันวาคม 2562

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

20 ธันวาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

27 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียด
slot dana