ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

15 พฤษภาคม 2567

New

เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

รายละเอียด

30 เมษายน 2567

รายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายละเอียด

29 เมษายน 2567

เรื่อง ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายละเอียด

17 เมษายน 2567

หัวข้อเรื่อง การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา

รายละเอียด

25 มีนาคม 2567

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายละเอียด

23 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียด

20 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานผลตรวจสอบรายงาน งบการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2566

รายละเอียด

9 มกราคม 2567

เรื่อง ให้ผู้มีป้ายอยู่ในครอบครองยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567

รายละเอียด

20 พฤศจิกายน 2566

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

รายละเอียด

20 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียด

16 พฤศจิกายน 2566

ประกาศ เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด

14 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

รายละเอียด

19 ตุลาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

รายละเอียด

29 สิงหาคม 2566

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี ย้ายที่ทำการแห่งใหม่

รายละเอียด

12 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด

4 กรกฎาคม 2566

เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2566(ครั้งที่2)

รายละเอียด

28 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

รายละเอียด

28 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ของศูนย์ “Call Center 1200”

รายละเอียด

23 มิถุนายน 2566

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

รายละเอียด

23 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์ แผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก (เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม) ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

รายละเอียด

19 มิถุนายน 2566

เรื่อง ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

รายละเอียด

13 มิถุนายน 2566

เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

รายละเอียด

31 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

25 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาแล้วเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

11 พฤษภาคม 2566

เรื่อง พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบการประเมิน ครั้งที่๑ (วันที่๑ตุลาคม ๒๕๖๕ถึง วันที่๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายละเอียด

8 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

รายละเอียด

3 พฤษภาคม 2566

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียด

28 เมษายน 2566

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียด

28 เมษายน 2566

เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีว่างเดิม (ปลดล็อค)

รายละเอียด

27 เมษายน 2566

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

27 เมษายน 2566

ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift policy)

รายละเอียด

26 เมษายน 2566

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียด

26 เมษายน 2566

ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖)

รายละเอียด

26 เมษายน 2566

ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖)

รายละเอียด

26 เมษายน 2566

ประกาศ ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

10 เมษายน 2566

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

รายละเอียด

7 เมษายน 2566

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองขวาง ประจำปีการศึกษา (ครั้งที่1)

รายละเอียด

23 มีนาคม 2566

โครงการวิจัยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูที่ 7 ถึง หมู่ที่10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(E-bidding) จำนวน1 โครงการ

รายละเอียด

16 มีนาคม 2566

รายงานผลการตรวจสอบรายงานงบการเงินของสำนักงานตรวจแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุด 30กันยายน 2565

รายละเอียด

13 มีนาคม 2566

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

3 มีนาคม 2566

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

13 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียด

8 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองขวาง ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียด

6 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่องประกาศให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

รายละเอียด

30 มกราคม 2566

ประกาศ นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

รายละเอียด

30 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

รายละเอียด

23 มกราคม 2566

ประกาศเรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากทดทองปฏิบัติราชการ

รายละเอียด

20 มกราคม 2566

ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

รายละเอียด

19 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์​โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

รายละเอียด

12 มกราคม 2566

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2566

รายละเอียด

12 มกราคม 2566

รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

รายละเอียด

3 มกราคม 2566

รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

รายละเอียด

15 ธันวาคม 2565

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2566

รายละเอียด

6 ธันวาคม 2565

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการให้คะแนนติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ แระจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียด

25 พฤศจิกายน 2565

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี

รายละเอียด

2 พฤศจิกายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด

25 ตุลาคม 2565

ประกาศ การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เกณฑ์การรับสมัครหนูน้อยนพมาศ)

รายละเอียด

15 กันยายน 2565

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2)

รายละเอียด

6 กันยายน 2565

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียด

2 กันยายน 2565

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

รายละเอียด

31 สิงหาคม 2565

การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายละเอียด

30 สิงหาคม 2565

รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

รายละเอียด

29 สิงหาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

22 สิงหาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

8 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

1 สิงหาคม 2565

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง

รายละเอียด

1 สิงหาคม 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

25 กรกฎาคม 2565

ในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

รายละเอียด

1 กรกฎาคม 2565

ประกาศผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

30 มิถุนายน 2565

ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

รายละเอียด

26 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

21 มิถุนายน 2565

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายกับการโฆษณาบนทางสาธารณะ

รายละเอียด

20 มิถุนายน 2565

คู่มือการปฏิบัติตัวสำหรับหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอดและเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

รายละเอียด

20 มิถุนายน 2565

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

รายละเอียด

20 มิถุนายน 2565

การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

12 พฤษภาคม 2565

เรื่องแผ่นพับ ภาวะ MIS-C (มิสซี)ในเด็ก ภาวะที่เกิดขึ้นตามหลังการติดเชื้อ COVID-19

รายละเอียด

28 เมษายน 2565

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด

22 เมษายน 2565

ประกาศเรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

รายละเอียด

22 เมษายน 2565

ประกาศเรื่อง นโยบายการงดรับและให้ของขวัญ (No Gift Policy)

รายละเอียด

23 มีนาคม 2565

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565

รายละเอียด

15 มีนาคม 2565

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

10 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

รายละเอียด

10 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565

รายละเอียด

22 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565

รายละเอียด

6 ตุลาคม 2564

ชราสุขด้วย 11 อ. /แผ่นพับสิทธิและหน้าที่ของสตรี

รายละเอียด

6 ตุลาคม 2564

แผ่นพับวิสาหกิจชุมชน

รายละเอียด

6 ตุลาคม 2564

แผ่นพับการดูแลลูกโควิด-19

รายละเอียด

22 กันยายน 2564

การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียด

7 พฤษภาคม 2564

แผ่นพับภาวะป่วยสมองเสื่อม

รายละเอียด

26 เมษายน 2564

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

รายละเอียด

23 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

22 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด

22 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด

11 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

4 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564

รายละเอียด

28 มกราคม 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียด

28 มกราคม 2564

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

รายละเอียด

27 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

27 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

รายละเอียด

23 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

4 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียด

1 กันยายน 2563

ประกาศขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563

รายละเอียด

8 กรกฎาคม 2563

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เสริมสร้างคุณธรรมและในความโปร่งใสในการบริหารงาน

รายละเอียด

27 พฤษภาคม 2563

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

20 พฤษภาคม 2563

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

รายละเอียด

20 พฤษภาคม 2563

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่าง

รายละเอียด

20 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

5 พฤษภาคม 2563

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายละเอียด

5 พฤษภาคม 2563

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

รายละเอียด

5 พฤษภาคม 2563

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รายละเอียด

29 เมษายน 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียด

26 ธันวาคม 2562

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

20 ธันวาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

27 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียด