ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

เรื่อง พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบการประเมิน ครั้งที่๑ (วันที่๑ตุลาคม ๒๕๖๕ถึง วันที่๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖