การบริหารงานบุคคล

22 ธันวาคม 2565

New

ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

รายละเอียด

5 ธันวาคม 2565

สมรรถนะหลัก(Core Competency)ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด