ประกาศ

28 เมษายน 2566

New

แนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม

รายละเอียด

28 เมษายน 2566

- แนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานส่วนท้องถิ่นNew

- ประกาศ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง พ.ศ. 2566

26 สิงหาคม 2563

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

รายละเอียด

12 กรกฎาคม 2563

ประกาศประมวลจริยธรรมของฝ่ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด