รายงานผลการติดตามแผนดำเนินงาน

3 เมษายน 2567

New

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

รายละเอียด

20 ตุลาคม 2566

ประกาศ รายงานติดตามความก้าวหน้า แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖)

รายละเอียด

4 เมษายน 2566

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ 6 เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

รายละเอียด

10 ตุลาคม 2565

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๕)

รายละเอียด

26 เมษายน 2564

รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียด