คณะผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

นายสำเริง คุ้มด้วง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวางโทร 061-9982699
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

นายเปลื้อง นุชอุดม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวางโทร 062-2843635
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

นายเจริญ ขันที

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวางโทร 082-5690945
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

นายอำพร จาดบรรเทิง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวางโทร 089-8986979
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

นางสาวช่อแก้ว กุดโอภาส

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวางโทร 085-5149078