ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศ ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง