ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ แผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก (เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม) ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้