แกลเลอรี่ กิจกรรม

สำรวจผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ อบต.คลองขวาง

14 กรกฎาคม 2566

5 รูปภาพ

วันพฤหัสบดีที่13 กรกฎาคม 2566 นายเปลื้อง นุชอุดม รองนายก อบต.คลองขวาง พร้อมด้วยนายธนเสฏฐ์ วิวัฒน์ชยะกุล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ลงพื้นที่สำรวจผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่