แกลเลอรี่ กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนตำบลคลองขวาง

11 กันยายน 2566

33 รูปภาพ

นายสำเริง คุ้มด้วง นายก อบต.คลองขวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ และ ประชาชนตำบลคลองขวาง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนตำบลคลองขวาง ในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน และสามารถใช้ชีวิตประจำวันตามหลักการของความพอเพียง อย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย พร้อมทั้งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า