แกลเลอรี่ กิจกรรม

การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy

23 กุมภาพันธ์ 2567

11 รูปภาพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง นำโดย นายสำเริง คุ้มด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง ได้ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเพื่อแจ้งให้คณะผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบาย "งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม การเป็นข้าราชการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจ ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดองค์การบริหารส่นตำบลคลองขวาง และเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง