แผนจัดหาพัสดุ

แผนจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  • เอกสาร : ดาวน์โหลด #1 (โคงการก่อสร้างกำแพงกันดิน (เลียบคลองนาหมอ.pdf)
  • เอกสาร : ดาวน์โหลด #2 (โครงการขยายผิวจราจรปากทางถนนเลียบคลองนา.pdf)
  • เอกสาร : ดาวน์โหลด #3 (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ.pdf)