การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 • เอกสาร : ดาวน์โหลด (มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปี พ.ศ.2567.pdf)
 • คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 • เอกสาร : ดาวน์โหลด (คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.pdf)
 • แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

 • เอกสาร : ดาวน์โหลด (แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือโยชน์ฯ.pdf)
 • ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส อบต.คลองขวาง ใสสะอาด ๒๕๖๗" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

 • เอกสาร : ดาวน์โหลด (ประกาศเจตนารมย์.pdf)
 • แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 • เอกสาร : ดาวน์โหลด (แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่.pdf)
 • มาตรการและนโยบายภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

 • เอกสาร : ดาวน์โหลด (มาตรการและนโยบายภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กร.pdf)
 • คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

 • เอกสาร : ดาวน์โหลด (แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินคุณธรรม.pdf)
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 • เอกสาร : ดาวน์โหลด (ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy).pdf)
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  ข้อมูลพื้นฐาน

  # ข้อ URL คำอธิบาย
  01 โครงสร้าง หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูโครงสร้างส่วนราชการ
  02 ข้อมูลผู้บริหาร หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูบุคลากร ชื่อเมนูคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ
  03 อำนาจหน้าที่ หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูอำนาจหน้าที่
  04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน หัวข้อแผนพัฒนาท้องถิ่น
  05 ข้อมูลการติดต่อ หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ จุดที่
  1 เมนูติดต่อ/แผนที่ ย่อยอยู่ในแถบเมนู บริการประชาชน
  จุดที่ 2 อยู่มุมบนขวา ชื่อเมนู ติดต่อ/แผนที่
  06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  # ข้อ URL คำอธิบาย
  07 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์
  1. เมนูข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อยู่ระหว่างกลางหน้าเว็บไซต์ ซึ่งประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศต่างๆ
  2. เมนูกิจกรรม/ผลงาน อยู่ระหว่างกลางหน้าเว็บไซต์ใกล้กับเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ ซึ่งประชาสัมพันธ์การจัดงานกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานได้ดำเนินการและเข้าร่วมกิจกรรม
  3. เมนูจดหมายข่าว อยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์

  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

  # ข้อ URL คำอธิบาย
  08 Q&A หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์
  1. เมนูกระดานกระทู้ (ถาม-ตอบ) ย่อยอยู่ในเมนู บริการประชาชน
  2. แบนเนอร์กระดานกระทู้ (ถาม-ตอบ) มุมขวาด้านล่างถัดจากข้อมูลปลัด
  09 ocial Network หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์
  1. Facebook อยู่มุมขวาบนของเว็บไซต์
  2. Facebook อยู่ด้านล่างสไลด์ประชาสัมพันธ์แนะนำการมีส่วนร่วม (ด้านล่างของเว็บไซต์)

  แผนการดำเนินงานประจำปี

  # ข้อ URL คำอธิบาย
  10 แผนการดำเนินงานประจำปี หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนดำเนินงาน - เแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนดำเนินงาน - รายงานการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
  12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  การปฏิบัติงาน

  # ข้อ URL คำอธิบาย
  13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  การให้บริการ

  # ข้อ URL คำอธิบาย
  14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูบริการประชาชน ชื่อเมนูคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ด้านบน เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการ
  16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
  17 E-Service หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์
  แบนเนอร์ E-Service ของหน่วยงานจะอยู่ด้านบนแบนเนอร์ ITA2565 ซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  # ข้อ URL คำอธิบาย
  18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานข้อมูลทางการเงิน
  19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานข้อมูลทางการเงิน
  20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานข้อมูลทางการเงิน

  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  # ข้อ URL คำอธิบาย
  21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง ชื่อเมนูแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง
  1. ชื่อเมนูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ชื่อเมนูข่าวจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
  23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง ชื่อเมนูสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง ชื่อเมนูสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  # ข้อ URL คำอธิบาย
  25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูบุคลากร ชื่อเมนูการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูบุคลากร ชื่อเมนูการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูบุคลากร ชื่อเมนูการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูบุคลากร ชื่อเมนูการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  # ข้อ URL คำอธิบาย
  29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
  30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์
  1. แบนเนอร์ร้องเรียนทุจริต เลื่อนลงมาด้านล่างสุดของเว็บไซต์ จะอยู่ฝั่งขวามือ
  2. ย่อยอยู่ในเมนู บุคลากรชื่อเมนูร้องเรียนทุจริต
  31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงานชื่อเมนูข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  # ข้อ URL คำอธิบาย
  32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์
  1. ย่อยในเมนู บริการประชาชน ชื่อเมนูแสดงความคิดเห็นการดำเนินงานหน่วยงาน
  2. แบนเนอร์แสดงความคิดเห็นการดำเนินงานหน่วยงาน เลื่อนลงมาด้านล่างสุดของเว็บไซต์ จะอยู่ฝั่งขวามือ
  33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ที่เมนูกิจกรรมและผลงาน เมนูอยู่หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์

  การป้องกันการทุจริต

  # ข้อ URL คำอธิบาย
  34 นโยบายไม่รับของขวัญ หน้าแรก
  35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ที่เมนูกิจกรรมและผลงาน เมนูอยู่หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

  # ข้อ URL คำอธิบาย
  36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
  37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  # ข้อ URL คำอธิบาย
  38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ที่เมนูกิจกรรมและผลงาน เมนูอยู่หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  # ข้อ URL คำอธิบาย
  39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
  41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน

  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

  # ข้อ URL คำอธิบาย
  42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน