เกร็ดความรู้ / ข่าวประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่-กิจกรรม

แสดงทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

รายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เรื่อง ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

หัวข้อเรื่อง การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง

รายงานผลตรวจสอบรายงาน งบการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2566

เรื่อง ให้ผู้มีป้ายอยู่ในครอบครองยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566

เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี ย้ายที่ทำการแห่งใหม่

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566

เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2566(ครั้งที่2)

ประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ของศูนย์ “Call Center 1200”

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ประชาสัมพันธ์ แผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก (เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม) ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

เรื่อง ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาแล้วเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

เรื่อง พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบการประเมิน ครั้งที่๑ (วันที่๑ตุลาคม ๒๕๖๕ถึง วันที่๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีว่างเดิม (ปลดล็อค)

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift policy)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖)

ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖)

ประกาศ ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองขวาง ประจำปีการศึกษา (ครั้งที่1)

โครงการวิจัยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูที่ 7 ถึง หมู่ที่10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(E-bidding) จำนวน1 โครงการ

รายงานผลการตรวจสอบรายงานงบการเงินของสำนักงานตรวจแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุด 30กันยายน 2565

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองขวาง ประจำปีการศึกษา 2566

เรื่องประกาศให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ประกาศ นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

ประกาศเรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากทดทองปฏิบัติราชการ

ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประชาสัมพันธ์​โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2566

รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2566

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการให้คะแนนติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ แระจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เกณฑ์การรับสมัครหนูน้อยนพมาศ)

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2)

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประกาศผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายกับการโฆษณาบนทางสาธารณะ

คู่มือการปฏิบัติตัวสำหรับหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอดและเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

เรื่องแผ่นพับ ภาวะ MIS-C (มิสซี)ในเด็ก ภาวะที่เกิดขึ้นตามหลังการติดเชื้อ COVID-19

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศเรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ประกาศเรื่อง นโยบายการงดรับและให้ของขวัญ (No Gift Policy)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565

ชราสุขด้วย 11 อ. /แผ่นพับสิทธิและหน้าที่ของสตรี

แผ่นพับวิสาหกิจชุมชน

แผ่นพับการดูแลลูกโควิด-19

การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผ่นพับภาวะป่วยสมองเสื่อม

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เสริมสร้างคุณธรรมและในความโปร่งใสในการบริหารงาน

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แสดงทั้งหมด

ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จำนวน 1 โครงการ

จัดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกดีเซลแบบธรรมดา) จำนวน 1 คัน

จัดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแคป) จำนวน 1 คัน

โครงการขยายผิวจราจรปากทางถนนเลียบคลองนาหมอน ม.3เชื่อม ม.10

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนเลียบคลองขวาง ม.3

จัดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(จัดซื้อรถตู้พยาบาล)จำนวน 1 คัน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมกำแพงกันดิน ถนนเลียบคลองขวาง ม.4

โครงการปรับปรุวถนนคอนกรีต (เลียบคลองนาหมอน) พร้อมกำแพงกันดิน สาย นบ 3032 หมู่ที่ 1 ถึงแยกกระทุ่มลาย หมู่ที่ 8-9

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองขวาง หมู่ที่ 6

ประกาศผู้ชนะราคาซ่อมแซมถนนสายนาหมอน หมุ่

ประกาศผู้ชนะราคาซ่อมแซมถนนสายรร-บ้านคลอง

ประกาศผู้ชนะราคาซ่อมแซมถนนสายคลองขวาง หม

ประกาศผู้ชนะราคาซ่อมแซมถนนซ.อยู่ฉัตร หมู่

ประกาศผู้ชนะราคาซ่อมแซมถนน สายศาลเจ้าแม่

ประกาศผู้ชนะราคาซ่อมแซมถนนเลียบคลองขุนศ

ประกาศผู้ชนะราคาซ่อมแซมถนนซ.รักนาม หมู่ที

ประกาศผู้ชนะราคาซ่อมแซมถนน ซ.สมเดชอุทิศ ห

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายซอยสมเดชอุทิศ หมู่ที่ 9

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะซอยอยู่ฉัตร หมู่ที่ 1

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะคลองตาคล้าย หมู่ที่ 6

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะหมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนเลียบคลองลากค้อน-ไทรน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขวาง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองห้าร้อย หมู่ที่ 2-3 ตำบลคลองขวาง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนเลียบคลองขวาง หมู่ที่ 6

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (จัดซื้อรถบรรทุก)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (จัดซื้อรถบรรทุกขยะ)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ซอยอยู่ฉัตร หมู่ที่ 1

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองขวาง หมู่ที่ 5-6

ประก่าศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (จัดซื้อรถบรรทุก)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต (เลียบคลองนาหมอน) พร้อมกำแพงกันดินสาย นบ 3032 หมู่ที่ 1 ถึงแยกกระทุ่มลาย หมู่ที่ 8-9

แสดงทั้งหมด

ช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล

ช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล

ช่องทางที่ 1
ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ช่องทางที่ 2
แจ้งเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร ที่หมายเลข 02 – 190-5536
ช่องทางที่ 3
แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ http://www.klongkhwangsao.go.th
ช่องทางที่ 4
ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองขวาง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขวาง
ช่องทางที่ 5
ทางไปรษณีย์ส่งมาที่ “ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง ถนนปทุม - บางเลน อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 ”
ช่องทางที่ 6
ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) : klongklwang.sao5536@gmail.com

สายด่วน

หมายเลขโทรศัพท์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

02-190-5536 - หมายเลขโทรศัพท์หลัก อบต.

02-190-5537 - หมายเลขโทรศัพท์ใช้ Internet (ส่วนรวม)

02-190-5539 - หมายเลขโทรศัพท์ห้องกองคลัง, ใช้ Internet (กองคลัง)

หมายเลขหลัก อบต. 02-190-5536

กด หน่วยงานภายใน
0,26 ประชาสัมพันธ์
11 สำนักปลัด
12 รองนายก อบต.
13 ห้องปลัด อบต.
14 หน้าห้อง นายก อบต.
15 กองคลัง
16 กองช่าง
17 กองการศึกษา
18 กองสวัสดิการสังคม (ชั้น 1)
19 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
20 ห้องนายก อบต.
21 ผอ.กองช่าง
22 กองสวัสดิการสังคม (ชั้น 2)
23 ห้องเก็บของ
24 ห้องป้องกัน
25 ว่าง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง)

นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง).pdf[ ]5.76 MB
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง).pdf[ ]6.25 MB
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง).pdf[ ]4.83 MB
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง).pdf[ ]4.54 MB
นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]4.90 MB
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]5.58 MB
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]5.94 MB
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]7.32 MB
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]6.19 MB
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]5.97 MB
วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]5.84 MB
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]6.42 MB
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3.37 MB
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]2.96 MB
นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]2.97 MB
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3.59 MB
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3.28 MB

หนังสือราชการ สถ.

เว็บบอร์ด กระทู้ถาม-ตอบ

ลิ้งค์แนะนำ

แผนที่

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต และ ประพฤติมิชอบ